Privacybeleid van RV De Margrietruiters

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Margrietruiters verwerkt van haar: leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt of bent van De Margrietruiters, of om een andere reden persoonsgegevens aan De Margrietruiters verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Margrietruiters:
Goudvink 1 – 5161SN  Sprang-Capelle
Mob:06.52.646.864
KvK nummer:40271776
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via: info@margrietruiters.com

Welke gegevens verwerkt De Margrietruiters en voor welk doel:
In het kader van je lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht.
Adresgegevens eventueel postadres.
Telefonnummer(s),  e-mailadres(sen)

De Margrietruiters verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. van 3e instanties, voor de verstrekking van de door je aangevraagde informatie of het afhandelen van de van je verkregen informatie. Voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Margrietruiters.
De Margrietruiters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

E-mail berichtgeving:
De Margrietruiters gebruikt je naam en e-mailadres voor informatie over activiteiten, diensten en mededelingen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar:  info@margrietruiters.com

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
De Margrietruiters laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, fondsen of reclame doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen gegevens
De Margrietruiters neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via: info@margrietruiters.com

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de ledenadministratie van De Margrietruiters kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Margrietruiters zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Margrietruiters je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@margrietruiters.com

Website van De Margrietruiters en andere websites
Op de website van De Margrietruiters treft u een aantal links aan naar andere websites.
De Margrietruiters kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.