Huishoudelijk reglement Inleiding Artikel 1

 1. De vereniging ” De Margrietruiters” is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de KNHS en wordt verder in dit reglement aangeduid als “de vereniging”.
 2. De vereniging heeft haar statutaire zetel te Sprang-Capelle en is opgericht op 24 juni 1945.
 3. Dit huishoudelijk reglement voorziet in richtlijnen die het functioneren van de vereniging, in aanvulling op haar statuten mogelijk maakt en wenselijk geacht worden.
 4. De statuten liggen, voor alle leden ter inzage bij de secretaris.
 5. Voor zover artikelen, opgenomen in dit huishoudelijk reglement, in strijd zijn met de statuten van de vereniging, verliezen zij hun rechtsgeldigheid.
 6. Artikelen in dit reglement, die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement van de overkoepelende organisatie, de KNHS, verliezen tevens hun geldigheid.

Aanmelding en Toelating tot lidmaatschap Artikel 2

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren bij de secretaris. Wanneer betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding tevens te worden ondertekend door een ouder of voogd.
 2. Indien een lid door het bestuur tot de vereniging wordt toegelaten, wordt hij/zij daarvan schriftelijk in kennis gesteld.
 3. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging, houdt tevens in dat de betrokkene door het bestuur wordt aangemeld voor het lidmaatschap van de KNHS
 4. Naast de statuten en reglement van de vereniging zijn ook de statuten en reglement van de KNHS van toepassing.
 5. Het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn terug te vinden op de internetsite www.margrietruiters.com.
 6. De statuten en reglement van de KNHS zijn terug te vinden op de internetsite van de KNHS.
 7. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één kalenderjaar, met stilzwijgende voortzetting, tenzij uiterlijk vóór 25 november schriftelijk opgezegd is.  Indien eerder wordt opgezegd, blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd.
 8. De startpas wordt door de KNHS ook jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggen van een startpas dient eveneens vóór 25 november van het lopende jaar schriftelijk bij de KNHS.

Categorieën van leden Artikel 3 De vereniging kent de volgende lidmaatschappen:

 1. Rijdende leden.
 2. Rustende leden
 3. Rijbak leden

Schorsing/Royeren Artikel 4 Het bestuur kan een lid schorsen of royeren uit het lidmaatschap indien zij/hij:

 1. zijn/haar verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt
 2. handelt in strijd met het doel of de belangen van de vereniging
 3. het aanzien van de vereniging schade toe brengt

Het besluit tot schorsing of royeren wordt met omschrijving van de redenen schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. Het bestuur kan, na overleg met de betrokkene en een heroverweging, besluiten de schorsing/royering ongedaan te maken. Stem en Kiesrecht Artikel 5

 1. Alle leden van de vereniging hebben stem- en kiesrecht.
 2. Voor leden jonger dan 18 jaar kan een stem uitgebracht worden door ouder/voogd.

Contributie en Boekjaar Artikel 6

 1. De contributietarieven worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd. De contributie wordt voorafgaand aan het kalenderjaar in rekening gebracht bij de leden. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunnen betaalde contributies niet worden teruggevorderd.
 2. De inning van de contributies en andere gelden geschiedt door of namens de penningmeester(s).
 3. Het boekjaar van de vereniging vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
 4. Nieuwe leden die zich tijdens het lopende verenigingsjaar aanmelden, betalen de resterende maanden contributie en eenmalig vijfentwintig euro inschrijfgeld. De contributie aan de KNHS is in de verenigingscontributie inbegrepen.
 5. De kosten van startpas worden door het lid zelf betaald en worden apart in rekening gebracht door de KNHS.
 6. Het bestuur is onder afwijkende omstandigheden bevoegd een aangepaste regeling te treffen met nieuwe leden in verband met bijzondere omstandigheden. Zij dient zich echter te houden aan de redelijke normen.
 7. Inschrijvingen voor wedstrijden worden door de leden zelf geregeld en het voldoen van inschrijfgeld aan de betreffende verenigingen. Een lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het afmelden van een wedstrijd.

Bestuur Artikel 7

 1. Bestuursleden worden beschouwd als gewone leden.
 2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, te weten minimaal een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en kan eventueel aangevuld worden met bestuursleden.

Commissies Artikel 8

 1. Activiteitencommissie; Het bestuur kan in haar werkzaamheden bijgestaan worden door diverse commissieleden. Deze worden gekozen door het bestuur. Zij helpen met het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten zoals het concours.
 2. Kascommissie; De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden benoemd. Zij controleren de werkzaamheden van de penningmeester eenmaal per kalenderjaar. Jaarlijks treedt een der leden af. Het aftredend lid is niet direct herkiesbaar. Bestuursleden kunnen niet in deze commissie benoemd worden. De commissie heeft tot taak het geldelijk beheer van de penningmeester te controleren aan de hand van diens administratie en aanwezige geldmiddelen. De commissie brengt tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden verslag uit van haar bevindingen en is slechts aan de algemene ledenvergadering verantwoording verschuldigd.

Vergaderingen Artikel 9

 1. De vergadering wordt gehouden met inachtneming van de gebruikelijke democratische regels. Niemand heeft het recht te spreken totdat de voorzitter hem hiertoe in de gelegenheid stelt.
 2. Acht hij een onderwerp voldoende besproken en toegelicht dan sluit hij het debat, waarna een besluit aan de vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
 3. Over besluitvorming wordt in principe schriftelijk en anoniem gestemd. Blanco stemmen of onjuiste stemmen worden beschouwd als zijnde niet uitgebracht. Over het al of niet geldig zijn van uitgebrachte stemmen beslist het bestuur. De voorzitter is gerechtigd de besluitvorming bij acclamatie te vragen mits de besluitvorming niet de verkiezing van personen betreft.
 4. Voor zover statuten en huishoudelijk reglement niet anders bepalen, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid der geldige stemmen genomen.

Reglement clubterrein Artikel 10

 1. Er wordt gereden onder de reglementen van de K.N.H.S. Het bestuur van De Margrietruiters stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade van welke aard ook.
 2. Bij het gebruik maken van onze verenigingsbak is het dragen van een veiligheidscap met het veiligheidscertificaat EN 1384 verplicht. Ook deugdelijk rijschoeisel (rijlaarzen of chaps) en rijkleding is verplicht. Bij het niet nakomen van deze regel stelt het bestuur zich niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.
 3. Betreden van het terrein, rijbak en of clubhuis is op eigen risico.
 4. De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging/verlies van eigendommen of enig letselschade.
 5. Paarden/pony’s loslaten in de rijbak is niet toegestaan.
 6. Kort longeren is toegestaan voorafgaand aan het rijden (max. 1 paard/pony), mits men toestemming heeft van de in de bak aanwezige ruiter(s).
 7. Bij privégebruik van de rijbak dient men deze tijdig voor de aanvang van de verenigingslessen te verlaten.
 8. Het laten rijden van niet-leden op je paard/pony op het clubterrein is niet toegestaan.
 9. Verenigingsactiviteiten in de rijbak gaan voor privégebruik.
 10. Het hek van de rijbak dient altijd gesloten te zijn.
 11. Bovenstaand reglement geldt ook voor verenigingsactiviteiten die te paard/pony buiten onze rijbak plaatsvinden.
 12. Je paard/pony moet elk jaar ingeënt worden tegen influenza. Ook paarden/pony’s die niet aan de wedstrijden deelnemen en wel op de les komen

Tot Slot Artikel 11

 1. Bij vragen of problemen over de gang van zaken van de vereniging, kunt u zich wenden tot het bestuur. Verder is het noodzakelijk dat alle leden bijdragen aan het goed functioneren van de vereniging.
 2. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement en/of statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 3. Dit huishoudelijk reglement kan alleen gewijzigd worden krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Dit reglement treedt in werking met onmiddellijke ingang en na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

 

[logoshowcase]